top of page

Diact Samtyckes- och sekretessavtal
 

Inledning
Diact är ett molnbaserat analysverktyg för att bistå din vårdgivare i analys av ditt diabetesrelaterade data (blodsockermätningar och insulinanvändningsdata). Programmet utvecklas av Dianovator AB (nedan endast ”Dianovator” eller ”vi”,”oss”). Med hjälp av programmet kan vården se sammanställd statistik och identifierade återkommande mönster i datat samt få analyser av lämpliga korrigeringar av måltids- och basaldoser. Även förbättring av inställningsparameterna korrigeringsfaktor, kolhydratkvot och insulinets verkanslängd analyseras. För att möjliggöra analysen laddas datat från din insulinpump och/eller kontinuerliga blodsockermätare eller från datafiler från andra program (Diasend eller Carelink) upp i Dianovators molnlagringstjänst.


DETTA AVTAL REGLERAR HUR VI HANTERAR DITT DATA OCH DINA RÄTTIGHETER KOPPLAT TILL DENNA DATAHANTERING OCH INNEBÄR ATT DU GER DITT SAMTYCKE TILL ATT:
1. DIANOVATOR BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER ENLIGT DETTA AVTAL.
2. DIN VÅRDGIVARE HAR RÄTT ATT DELA DINA DATAFILER FRÅN ANDRA UPPLADDNINGSPROGRAM TILL DIACT PRO.
3. DIN VÅRDGIVARE HAR RÄTT ATT SE DITT DATA OCH GENOMFÖRDA DATAANALYSER I DIACT PRO.

 

Personuppgifter
Med ”personuppgifter” avses all information som rör en identifierbar fysisk person. Det här innebär att all information som kan leda till att någon får reda på vem du är (antingen direkt eller indirekt) betraktas som personuppgifter. Källan till datat är antingen du själv eller din vårdgivare.


Kategorier av personuppgifter

  • Persondata. Namn, personnummer och kön.

  • Hälsodata. Med hälsodata avses sådan information (glukosmätningar, insulindoser, insulinpumpstyp, m.m.) som mäts av de enheter eller som finns i de datafiler som kan laddas upp eller annan hälsorelaterad information som du eller din vårdgivare lämnat (exempelvis typ av insulin, vikt, längd, diagnos).

  • Kontaktuppgifter. Dina kontaktuppgifter (namn, address, postnummer och e-postaddress) som du lämnar i samband med undertecknandet av detta avtal.

 

Bearbetningssyften
Baserat på ditt samtycke, som utgör den rättsliga grunden, bearbetar vi ditt data enligt nedan.
Personuppgifter behöver vi spara för att din vårdgivare ska kunna hitta dig i programmet. Personnumret garanterar att dina uppgifter är unika.
Hälsodata. För att kunna presentera datat samt genomföra de analyser som programmet erbjuder behöver vi tillgång till ditt hälsodata. Analysen genomförs automatiskt. Vi använder även hälsodatat internt för att förbättra och utveckla våra produkter.

Kontaktuppgifter. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna informera dig om detta avtal och eventuella förändringar i tjänsten.

 

Hur länge lagrar vi ditt data?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du ger ditt samtycke och din vårdgivare har ett konto hos oss. Om du begär att dina personuppgifter ska raderas tar vi bort dina uppgifter inom en vecka (5 arbetsdagar).
 

Delning av data
Detta avtal innebär att du ger ditt medgivande till att din vårdgivare får ta del av dina personuppgifter samt dataanalyser av desamma via tjänsten Diact Pro.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med undantag för betrodda underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Kontakta oss för att be om en aktuell lista över underleverantörer som kan komma att hantera dina personuppgifter.


Dina rättigheter
Du har följande huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR):

  1. Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära ut de personuppgifter vi behandlar om dig.

  2. Rätten till rättelse. Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller kompletteras med information som du inkommer med.

  3. Rätten till återkallelse av samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår datahantering.

  4. Rätten att bli glömd. Om du drar tillbaka till samtycke har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta innebär att din persondata och kontaktuppgifter kommer att raderas. Du kommer inte längre att vara sökbar i programmet och din vårdgivare kommer inte längre att kunna se ditt data.

  5. Rätten till begränsning av behandling. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

  6. Dataportabilitet. Du har rätt att få ditt data på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

  7. Rätten till klagomål. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Du kan åberopa ovanstående rättigheter genom att maila oss.
 

Barns personuppgifter
När datat avser ett barn yngre än 16 år krävs målsmans samtycke.

 

Kontaktinformation
Om du har frågor om Diact Pro eller detta avtal är du välkommen att kontakta oss. Dataskyddsfrågor ställs till privacy@dianovator.se.

_________________________________________________________________________________________________________

bottom of page